BİLİMSEL PROGRAM

  04 Kasım 2019, Pazartesi
     
  09.00-09.30 Açılış / Opening Ceremony
    Prof. Dr. Hasan BATMAZ
    Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı
President of the Farm Animal Veterinary Medicine Association
     
    Prof. Dr. Walter BAUMGARTNER
    Dünya Buaitri Derneği Onursal Başkanı
Honorary President of the World Buiatrics Association
     
    Prof. Dr. Kürşad TURGUT
    Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
Dean of Faculty of Veterinary Medicine, Near East University
     
    Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
    Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
Dean of Faculty of Veterinary Medicine, Bursa Uludağ University
     
  09.30-10.15 I.OTURUM – SESSION-I
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
     
    Prof.Dr. Walter Baumgartner
    Koyun ve Keçilerde İki Önemli Hastalık: Maedi-Visna ve Mastitis
Two Important Disease in Sheep and Goats: Maedi-Visna and Mastitis
     
  10.15-10.45 Çay-Kahve Arası
     
  10.45-11.45  I. ÖZEL SEKTÖR SUNUSU /SATELLITEE SYMPOSIUM-I
Oturum Başkanı - Chairman: Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
 
Prof. J. Alfonso Abecia
Koyun ve Keçilerde Melatonin Odaklı Üremenin Planlanması
Reproductive Management in Small Ruminants, With an Especial Focus on Melatonin
     
  11.45-12.30 II.OTURUM – SESSION-II
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç. Dr. Çağdaş KARA
     
    Doç.Dr. Zafer Mecitoğlu
    Koyunlarda Gebelik Toksemisi ve Hipokalsemiye Klinik Yaklaşım, Tedavi ve Koruma
Clinical Approach, Treatment and Prevention of Pregnancy Toxaemia and Hypocalcemia in Ewes
     
  12.30-14.00 Öğle Yemeği
     
  14.00-14.45 III.OTURUM – SESSION-III
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN
     
    Prof.Dr. John Mee
    Kuzuların Perinatal Dönem Sağlığı ve Yönetimi
Perinatal Period Health and Management of Lambs
     
  14.45-15.45 IV.OTURUM – SESSION-IV
Serbest Bildiriler 1 / Oral Presentations 1
    Oturum Başkanı - Chairman: Prof. Dr. Fahrettin ALKAN
     
  14.45 - 15.00 Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN
    İvesi Kuzularda Vücut Yağ Rezervlerinin Tahmininde Leptin Düzeyi ve Ultrason Deri Altı Yağ Kalınlığının Kullanılabilirliği
The Usefulness of Leptin Measurements and Ultrasound Fat Thickness for Asssesment of Body Fat Reserves of Awasi Lambs
     
  15.00 - 15.15 Dr. Barış GÜNER
    Üreme Sezonu Dışındaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda Presenkronizasyon Uygulamasının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Effect of Presynchronization on Estrous Detection and Pregnancy Rates During Non-Breeding Season in Kıvırcık Ewes
     
  15.15 - 15.30 Doç. Dr. Çağdaş KARA
    Saanen Irkı Oğlaklarda Süt Emme Döneminde Maya Fermentasyon Ürünü ve Sarımsak Ekstraktı Kullanımın Bazı Sağlık Parametreleri Üzerine Etkisi
Effects of Fermented Yeast Product and Garlic Extract on Some Health Parameters of Saanen Kids During the Suckling Period
     
  15.30 - 15.45 Doç. Dr. Dilek ARSOY
    Kuzey Kıbrıs Süt Keçisi Çiftliklerinde Yetiştirme, Üreme, Sağlık ve Biyogüvenlik Parametreleri Kullanılarak Sürü Yönetimi ve Hayvan Refahı Değerlendirmesi
Herd Management and Welfare Assessment of Dairy Goat Farms in Northern Cyprus by Using Breeding, Health, Reproduction and Biosecurity Indicators
     
  15.45-16.15  Çay - Kahve Arası
     
  16.15-17.00 V.OTURUM – SESSION-V
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU
     
  16.15 - 17.00 Prof.Dr. Fahrettin Alkan
    Koyunların Enfeksiyöz Ayak Hastalıkları ve Profilaktik Stratejiler
Infectious Foot Diseases of Sheep and Prophylactic Strategies
     
  17.00 - 17.45 Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER
    Koyun ve Keçilerde Irk Seçiminde Yabancı Irklar
Sheep and Goats Breed Selection
     
  19.00-21.00  Akşam Yemeği
     
  05 Kasım 2019, Salı
     
  09.00-09.45 VI.OTURUM – SESSION-VI
    Oturum Başkanı - Chairman: Prof. Dr. Hasan BATMAZ
     
  09.00 - 09.45 Prof.Dr. Bayram Şenlik
    Koyun ve Keçi Sürülerinde İç Parazitlerle Stratejik Mücadelede Kritik Noktalar
Critical Points in Strategic Worm Control on Sheep and Goat Flocks
     
  09.45 - 10.30 Prof. Dr. Levent AYDIN
    Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Koyun ve Keçilerde Ektoparazitler ve Kan Parazitleri ile Mücadele Stratejileri
Control Strategies of Ectoparasites and Blood Parasites on Sheep and Goats in Different Region of Turkey
     
  10.30-11.00 Çay - Kahve Arası
     
  11.00-12.00 II. ÖZEL SEKTÖR SUNUSU /SATELLITEE SYMPOSIUM-II
Oturum Başkanı-Chairman:Prof.Dr. Levent AYDIN
 
Prof. Dr. Mahmut OK
Kuzu, Oğlak ve Buzağılarda Cryptosporodiosis Yönetimi
Management of Cryptosporodiosis in Lamb, Kid and Calves
     
  12.00-12.45 VII.OTURUM – SESSION-VII
Serbest Bildiriler 2 / Oral Presentations 2
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç. Dr. Dilek ARSOY
     
  12.00 - 12.15 Prof. Dr. Jose-Alfonso ABECIA
    Suni Tohumlama Öncesi ve Sonrasında Koç Katımının Koyunlardaki Üreme Performansı Üzerine Etkisi
The Effects of the Presence of Rams Before and After Artificial Insemination on Reproductive Performance of Ewes
     
  12.15 - 12.30 Romana KADEK
    Çek Cumhuriyetindeki Keçilerde Çinko Noksanlığı
Zinc Deficiency in Goats in the Czech Republic
     
  12.30 - 12.45 Doç. Dr. Sena ARDIÇLI
    Saanen Irkı Keçilerde Kalpastin Geni MSP1 Polimorfizmi ile Bazı Büyüme ve Döl Verimi Özellikleri Arasındaki İlişki
Association of the Caprine Calpastin MSP1 Polymorphism with Growth and Reproduction Traits in Saanen Goats
     
  12.45-14.00 Öğle Yemeği
     
  14.00-15.30 VIII.OTURUM – SESSION-VIII
    Oturum Başkanı - Chairman: Prof. Dr. Bayram ŞENLİK
     
  14.00-14.45 Prof. Dr. Przemyslaw SOBIECH
    Koyunlarda Reprodüktif Etkinliği Artırmada Modern Yaklaşımlar
Modern Approaches in Improving Reproductive Efficiency in Sheep
     
  14.45-15.30 Prof.Dr. Hasan BATMAZ
    Kronik Zayıflayan Erişkin Koyun ve Keçilere Yaklaşım
Approach to Chronic Weight Loss in Adult Sheep and Goats
     
  15.30-16.00 Çay - Kahve Arası
     
  16.00-16.45 IX.OTURUM – SESSION-IX
Serbest Bildiriler 3 / Oral Presentations 3
    Oturum Başkanı - Chairman: Doç .Dr. Sena ARDIÇLI
     
  16.00 - 16.15 Yiğit KAÇAR
    Keçi Kolostrumunun Kalitesinin BRİX Refraktometre ile Değerlendirilmesi ve Diğer Semiquantatif Testlerle Karşılaştırılması
Evaluation colostrum quality of goats with Brix refractometer and comparison with other semiquantative tests
     
  16.15 - 16.30 Büşra KİBAR KURT
    Saanen keçisi ve Sakız koyunlarında normal gözyaşı miktarı ve göz içi basıncının değerlendirilmesi
Evaluation of Normal Tear Volume and Intraocular Pressure in Saanen Goat and Sakız Sheep
     
  16.30 - 16.45 Sedef Erkunt ALAK
    Keçilerden Toplanan Pire Örneklerinde Piretroid Direncinin Prevalansının Araştırılması
Investigation of Pyrethroid Resistance Prevalence in Flea Samples Collected From Goat, Izmir, Turkey
     
  16.045-17.30 X.OTURUM – SESSION-X
    Oturum Başkanı-Chairman:Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER
     
    Doç. Dr. Dilek ARSOY
    Koyun ve Keçilerde Refah Kriterleri ve Sağlıkla İlişkisi
Relationship Between Health and Welfare Criteria in Sheep and Goats
     
  17.30-17.45 Kapanış / Closing Ceremony

Sponsorlarımız